Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів

                                  
   МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

             Н А К А З 

            13.04.2011 N 329 
                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   11 травня 2011 р. 
                   за N 566/19304 
 
          Про затвердження Критеріїв 
       оцінювання навчальних досягнень учнів 
         (вихованців) у системі загальної 
             середньої освіти 
 

   Відповідно до статті 34 Закону України "Про загальну середню 
освіту" (  651-14  ),  постанови  Кабінету Міністрів України 
від 27.08.2010 N 778 ( 778-2010-п ) "Про затвердження Положення 
про загальноосвітній навчальний заклад" та з метою додержання 
державних вимог до рівня загальноосвітньої  підготовки  учнів 
Н А К А З У Ю: 
   1. Затвердити Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, що додаються. 
   2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти 
(Єресько О.В.): 
   2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України в установленому порядку. 
   2.2. До 01.08.2011 розробити вимоги до оцінювання навчальних 
досягнень учнів (вихованців) з предметів інваріантної складової 
навчального плану. 
   3. Розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства 
та  на освітньому порталі "Єдине освітнє інформаційне вікно 
України". 
   4. Цей наказ набирає чинності з  дня  його  офіційного 
опублікування. 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Б.М.Жебровського. 
 Міністр                       Д.В.Табачник 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                   Наказ Міністерства освіти 
                   і науки, молоді та спорту 
                   України 
                   13.04.2011 N 329 
                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   11 травня 2011 р. 
                   за N 566/19304 
 
               КРИТЕРІЇ 
         оцінювання навчальних досягнень 
          учнів (вихованців) у системі 
          загальної середньої освіти 
 

   1. Ці Критерії визначають загальні підходи до визначення 
рівня навчальних досягнень учнів (вихованців) (далі - учні) у 
системі загальної середньої освіти та встановлюють відповідність 
між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки 
в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень. 
   2. Ці  Критерії  реалізуються  в нормах чотирьох рівнів 
досягнень: початковий, середній, достатній, високий (додатки 1 
та 2).
   Перший рівень -  початковий.  Відповідь  учня  (учениці) 
фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет 
вивчення.
   Другий рівень - середній. Учень (учениця) відтворює основний 
навчальний матеріал, виконує завдання  за  зразком,  володіє 
елементарними вміннями навчальної діяльності.
   Третій рівень - достатній. Учень (учениця) знає істотні 
ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні 
закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних 
ситуаціях,   володіє   розумовими   операціями  (аналізом, 
абстрагуванням, узагальненням тощо),  вміє  робити  висновки, 
виправляти допущені помилки. Відповідь учня (учениці) правильна, 
логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.
   Четвертий рівень  -  високий.  Знання  учня (учениці) є 
глибокими, міцними, системними; учень (учениця) вміє застосовувати 
їх для виконання творчих завдань, його (її) навчальна діяльність 
позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, 
явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.
   Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги  до 
попереднього, а також додає нові. 
   3. За цими Критеріями оцінювання здійснюється у процесі 
повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів на 
уроках і вдома, а також за результатами перевірки навчальних 
досягнень учнів: усної, зокрема  індивідуальне,  групове  та 
фронтальне опитування; письмової, зокрема самостійні та контрольні 
роботи, тестування; графічної, зокрема робота з  діаграмами, 
графіками,  схемами,  контурними картами; практичної, зокрема 
виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних 
проектів, робота з біологічними об'єктами, виготовлення виробів.
   При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються:
   характеристики відповіді:   правильність,   логічність, 
обґрунтованість, цілісність;
   якість знань;
   сформованість загальнонавчальних та  предметних  умінь  і 
навичок;
   рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, 
синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити 
висновки тощо;
   вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формулювати 
гіпотези;
   самостійність оцінних суджень. 
   4. Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення 
учнів з предметів інваріантної складової  навчального  плану 
закладу.
   У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь 
і навичок учнів. У наступних класах оцінювання здійснюється за 
12-бальною  системою (шкалою) і його результати позначаються 
цифрами від 1 до 12. За рішенням педагогічної ради навчального 
закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і 
навичок учнів другого класу.
   У випадку невідповідності рівня навчальних досягнень учня 
(учениці) цим Критеріям позначається "не атестований".
   Особливості оцінювання  навчальних  досягнень  дітей  з 
особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до вимог 
чинного законодавства. 
   5. Заклад може використовувати інші  системи  оцінювання 
навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевими органами 
управління освітою. При цьому оцінки з навчальних предметів за 
семестри,  рік,  результати  державної  підсумкової атестації 
переводяться у бали відповідно до цих Критеріїв.
   До інших  систем  оцінювання може відноситися рейтингова 
система, яка сприяє формуванню ключових компетентностей і створює 
можливості для:
   підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання;
   розширення можливості в індивідуальній підготовленості учнів 
на кожному етапі навчального процесу;
   підвищення об'єктивності  оцінювання  не  лише  протягом 
навчального року, а й за весь період навчання;
   градації значущості балів, які отримують учні за виконання 
різних видів робіт (самостійна робота, підсумкова робота, творча 
робота,  олімпіади,  виставки,  конкурси  творчих  робіт, 
науково-дослідні й художні  проекти,  діяльність  в  органах 
учнівського самоврядування, у соціально-корисних проектах тощо).
   З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути 
використаний метод оцінювання портфоліо.
   Портфоліо - це  накопичувальна  система  оцінювання,  що 
передбачає формування уміння учнів ставити цілі, планувати і 
організовувати власну навчальну діяльність; накопичення різних 
видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку; 
активну участь в інтеграції кількісних  і  якісних  оцінок; 
підвищення ролі самооцінки.
   Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення 
учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; 
спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня 
тощо.
   Впровадження рейтингової  системи  оцінювання  та  методу 
оцінювання - портфоліо здійснюється з урахуванням рекомендацій 
МОНмолодьспорту. 
 Директор департаменту 
 загальної середньої 
 та дошкільної освіти                 О.В.Єресько 
 
                   Додаток 1 
                   до Критеріїв оцінювання 
                   навчальних досягнень учнів 
                   (вихованців) у системі 
                   загальної середньої освіти 
 
               КРИТЕРІЇ 
         оцінювання навчальних досягнень 
           учнів початкової школи 
 

------------------------------------------------------------------
|Рівні навчальних|Бали|Загальні вимоги до знань, умінь і навичок |
|  досягнень  |  |         учнів          |
|----------------+----+------------------------------------------|
| I. Початковий | 1 |Учні засвоїли знання у формі окремих   |
|        |  |фактів, елементарних уявлень       |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 2 |Учні відтворюють незначну частину     |
|        |  |навчального матеріалу, володіють окремими |
|        |  |видами умінь на рівні копіювання зразка  |
|        |  |виконання певної навчальної дії      |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 3 |Учні відтворюють незначну частину     |
|        |  |навчального матеріалу; з допомогою вчителя|
|        |  |виконують елементарні завдання, потребують|
|        |  |детального кількаразового їх пояснення  |
|----------------+----+------------------------------------------|
| II. Середній | 4 |Учні відтворюють частину навчального   |
|        |  |матеріалу у формі понять з допомогою   |
|        |  |вчителя, можуть повторити за зразком певну|
|        |  |операцію, дію               |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 5 |Учні відтворюють основний навчальний   |
|        |  |матеріал з допомогою вчителя, здатні з  |
|        |  |помилками й неточностями дати визначення |
|        |  |понять                  |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 6 |Учні будують відповідь у засвоєній    |
|        |  |послідовності; виконують дії за зразком у |
|        |  |подібній ситуації; самостійно працюють зі |
|        |  |значною допомогою вчителя         |
|----------------+----+------------------------------------------|
| III. Достатній | 7 |Учні володіють поняттями, відтворюють їх |
|        |  |зміст, уміють наводити окремі власні   |
|        |  |приклади на підтвердження певних думок,  |
|        |  |частково контролюють власні навчальні дії |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 8 |Учні вміють розпізнавати об'єкти, які   |
|        |  |визначаються засвоєними поняттями; під час|
|        |  |відповіді можуть відтворити засвоєний   |
|        |  |зміст в іншій послідовності, не змінюючи |
|        |  |логічних зв'язків; володіють вміннями на |
|        |  |рівні застосування способу діяльності за |
|        |  |аналогією; самостійні роботи виконують з |
|        |  |незначною допомогою вчителя; відповідають |
|        |  |логічно з окремими неточностями      |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, |
|        |  |застосовують знання в стандартних     |
|        |  |ситуаціях, володіють вміннями виконувати |
|        |  |окремі етапи розв'язання проблеми і    |
|        |  |застосовують їх у співробітництві з    |
|        |  |учителем (частково-пошукова діяльність)  |
|----------------+----+------------------------------------------|
| IV. Високий  | 10 |Учні володіють системою понять у межах,  |
|        |  |визначених навчальними програмами,    |
|        |  |встановлюють як внутрішньопонятійні, так |
|        |  |і міжпонятійні зв'язки; вміють      |
|        |  |розпізнавати об'єкти, які охоплюються   |
|        |  |засвоєними поняттями різного рівня    |
|        |  |узагальнення; відповідь аргументують   |
|        |  |новими прикладами             |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог  |
|        |  |навчальних програм, вміють застосовувати |
|        |  |способи діяльності за аналогією і в нових |
|        |  |ситуаціях                 |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі|
|        |  |та в межах вимог навчальних програм,   |
|        |  |усвідомлено використовують їх у      |
|        |  |стандартних та нестандартних ситуаціях;  |
|        |  |самостійні роботи виконують під      |
|        |  |опосередкованим керівництвом; виконують  |
|        |  |творчі завдання              |
------------------------------------------------------------------ 
 
                   Додаток 2 
                   до Критеріїв оцінювання 
                   навчальних досягнень учнів 
                   (вихованців) у системі 
                   загальної середньої освіти 
 
               КРИТЕРІЇ 
       оцінювання навчальних досягнень учнів 
           основної й старшої школи 
 

------------------------------------------------------------------
|Рівні навчальних|Бали| Вимоги до знань, умінь і навичок учнів |
|  досягнень  |  |                     |
|----------------+----+------------------------------------------|
| I. Початковий | 1 |Учні розрізняють об'єкти вивчення     |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 2 |Учні відтворюють незначну частину     |
|        |  |навчального матеріалу, мають нечіткі   |
|        |  |уявлення про об'єкт вивчення       |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 3 |Учні відтворюють частину навчального   |
|        |  |матеріалу; з допомогою вчителя виконують |
|        |  |елементарні завдання           |
|----------------+----+------------------------------------------|
| II. Середній | 4 |Учні з допомогою вчителя відтворюють   |
|        |  |основний навчальний матеріал, можуть   |
|        |  |повторити за зразком певну операцію, дію |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 5 |Учні відтворюють основний навчальний   |
|        |  |матеріал, здатні з помилками й      |
|        |  |неточностями дати визначення понять,   |
|        |  |сформулювати правило           |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 6 |Учні виявляють знання й розуміння основних|
|        |  |положень навчального матеріалу. Відповіді |
|        |  |їх правильні, але недостатньо осмислені. |
|        |  |Вміють застосовувати знання при виконанні |
|        |  |завдань за зразком            |
|----------------+----+------------------------------------------|
| III. Достатній | 7 |Учні правильно відтворюють навчальний   |
|        |  |матеріал, знають основоположні теорії і  |
|        |  |факти, вміють наводити окремі власні   |
|        |  |приклади на підтвердження певних думок,  |
|        |  |частково контролюють власні навчальні дії |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 8 |Знання учнів є достатніми. Учні      |
|        |  |застосовують вивчений матеріал у     |
|        |  |стандартних ситуаціях, намагаються    |
|        |  |аналізувати, встановлювати найсуттєвіші  |
|        |  |зв'язки і залежність між явищами, фактами,|
|        |  |робити висновки, загалом контролюють   |
|        |  |власну діяльність. Відповіді їх логічні, |
|        |  |хоч і мають неточності          |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, |
|        |  |застосовують знання в стандартних     |
|        |  |ситуаціях, уміють аналізувати й      |
|        |  |систематизувати інформацію, використовують|
|        |  |загальновідомі докази із самостійною і  |
|        |  |правильною аргументацією         |
|----------------+----+------------------------------------------|
| IV. Високий  | 10 |Учні мають повні, глибокі знання, здатні |
|        |  |використовувати їх у практичній      |
|        |  |діяльності, робити висновки, узагальнення |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог  |
|        |  |навчальних програм, аргументовано     |
|        |  |використовують їх у різних ситуаціях,   |
|        |  |уміють знаходити інформацію та      |
|        |  |аналізувати її, ставити і розв'язувати  |
|        |  |проблеми                 |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі|
|        |  |та в межах вимог навчальних програм,   |
|        |  |усвідомлено використовують їх у      |
|        |  |стандартних та нестандартних ситуаціях.  |
|        |  |Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, |
|        |  |узагальнювати опанований матеріал,    |
|        |  |самостійно користуватися джерелами    |
|        |  |інформації, приймати рішення       |
------------------------------------------------------------------
Show Buttons
Hide Buttons